Clearblue แบรนด์อันดับหนึ่ง

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทำความเข้าใจภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิง
ทำความเข้าใจวงจรการตกไข่
อาการที่สังเกตุได้เมื่อมีไข่ตก
Ovulation การตกไข่
วิธีเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์
Tips สำหรับการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์
สาเหตุที่ทำให้มีลูกยาก

Search for:

ปฏิทินหาวันไข่ตก_mamebabyการทราบสภาวะความเจริญพันธุ์ของตัวเองในแต่ละช่วงของรอบเดือน จะช่วยให้คุณรู้ได้ว่าตัวเองมีโอกาสท้องมากที่สุดเมื่อไหร่ การใช้ชุดทดสอบหาวันไข่ตกจะทำให้คุณทราบวันไข่ตกได้อย่างแม่นยำด้วยการบอกผลตรวจบนหน้าจอดิจิตอล คุณจะทราบผลที่ชัดเจนโดยไม่ต้องคาดเดา

หากคุณต้องการคำนวณหาวันไข่ตกด้วยตัวเองคุณสามารถใช้เครื่องมือช่วยคำนวณให้ได้ การใช้เครื่องคำนวณจะสามารถช่วยวางแผนเวลาการมีเพศสัมพันธ์ของคุณได้อย่างคร่าวๆ ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้ หารคุณมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้การคำนวณมีความแม่นยำมากขึ้น

หากต้องการหาวันไข่ตกที่กำลังจะมาถึงให้เติมข้อมูลลงไปในช่องข้างล่างนี้ เครื่องคำนวณจะบอกช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสเกิดการตกไข่ เมือได้ทราบช่วงระยะเวลานั้นแล้วแนะนำให้ใช้ชุดทดสอบการตกไข่เพื่อที่จะได้ทราบวันตกไข่ให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เครื่องคำนวณหาวันตกไข่นี้จะคำนวณจากข้อมูลตัวเลขเฉลี่ยทางสถิติ  การใช้เครื่องคำนวณจะสามารถบอกประมาณช่วงเวลาการตกไข่ได้ในขณะที่การใช้ชุดทดสอบการตกไข่จะสามารถบ่งชี้ช่วงวันตกไข่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″]